Ressamlar?m?z Antalya’dayd?

(01.03.2004 – Gazete Kad?köy)

Kad?köy Sanatç?lar Derne?i’nin ressamlar? art?k Kad?köy’ün ve ?stanbul’un s?n?rlar?n? a?t?lar. Daha önce yak?n illerde davetli olarak sergi açan Kad?köy Sanatç?lar Derne?i ressamlar? bu kez de Antalya’dayd?lar. Antalya Akdeniz Lions Kulübü’nün davetlisi olarak 1 Mart Pazartesi günü Antalya Kültür Merkezi’nde sergi açan Kad?köy Sanatç?lar Derne?i ressamlar?, büyük be?eni toplad?lar.
33 ressam?n 66 eserle kat?ld??? sergi’nin aç?l???n? 118-R Lions Yönetim Çevresi 14. Kesim Ba?kan? Ahmet Peçen yapt?. Peçen, Kad?köylü olmas? nedeniyle konu?may?, 118-R Lions Yönetim Çevresi 14.Bölge Ba?kan? Zeynep Güne?’e b?rakt?. Zeynep Güne?, çok heyecanland???n? belirterek ba?lad??? k?sa konu?mas?nda, “Ben aslen Kad?köylüyüm. Ancak i?im gere?i 17 y?ld?r Antalya’da oturuyorum. ?ki ucu birle?tirmek, hem?erilerimi Antalya’da a??rlamaktan çok mutluyum. Bu sergi aç?l???nda katk?m oldu?u için gurur duyuyorum.
Kad?köy Sanatç?lar Derne?i Ba?kan? Perihan Baykal da, kendilerine bu olana?? tan?yan, Antalya’ya davet eden ve serginin kokteylini de üstlenen Antalya Akdeniz Lions Kulübü Ba?kan? Esra Sipahio?lu’na te?ekkür ederek ba?lad??? konu?mas?nda ?unlar? söyledi:
“Davetli olarak geldi?imiz Akdeniz bölgesinin incisi Antalya’da bir sergi açman?n mutlulu?unu ya??yoruz. Hem biz ressamlar olarak, hem de Kad?köyümüz’ün ad?n? Türkiye’nin her yerinde, her ilinde duyurmak istiyoruz. Birçok ilde de sergi açt?k. Ancak Antalya’da dernek olarak ilk kez bir sergi aç?yoruz. Sergimizin aç?l???n? yapmak üzere gelen 118-R Lions Yönetim Çevresi 14. Kesim Ba?kan? Ahmet Peçen’e, bu sergi için önayak olan Lions Yönetim Çevresi 14.Bölge Ba?kan? ve Kad?köylü dostumuz Zeynep Güne?’e ve bizi davet eden, serginin aç?l??? için A’dan Z’ye her?eyi ile u?ra?an Antalya Akdeniz Lions Kulübü ba?kan? Esra Sipahio?luna te?ekkür ederiz”.


KSD Antalya Sergisi

 

Kad?köy Sanatç?lar Derne?i 7 Ya??nda

(07.03.2008 – Gazete Kad?köy)

Kad?köy Sanatç?lar Derne?i yapt??? etkinlikler, açt??? yurt içi ve yurt d??? sergiler ile ad?ndan s?kça söz ettiriyor. Kad?köylü Sanatç?lar Derne?i geçti?imiz y?l sonunda Almanya’da Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti’nde açt??? sergi ile gündeme gelmi?ti. Ressam Perihan Baykal öncülü?ünde 28 Ocak 2008 tarihinde kurulan dernek 29 ?ubat Cuma günü Kad?köy Belediyesi Ba?kanl?k Fuayesi’nde düzenled?i sergi ve brifing salonunda organize etti?i bir törenle hem 7. ya??n? kutlad?, hem de kurucu üyelere ve derne?e destek verenlere te??ekkür plaketi sundu.
Kad?köy Sanatç?lar Derne?i Ba?kan? Perihan Baykal, derne?in kuruldu?u günden bu yana a?ama kaydettiklerini belirterek, “Kad?köy’de resim heykel, seramik, vitray, foto?raf, müzik, tiyatro, sinema, TV, ve di?er sanat dallar?yla u?ra?an sanatç?lar?n çal??malar?n? Atatürk ilkeleri ve Türk kültürü do?rultusunda geli?tirmek, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, dostluk ba?lar?n? kurmak ve ya?atmak, üyelerinin sosyal ve ekonomik haklar?n? korumak için kuruldu ve kuruldu?umuz günden bu yana yurt içinde ve yurt d???nda pek çok sergiler açt?k. Derne?imiz zaman içerisinde daha da güçlü hale geldi” diye konu?tu. KASDAV Ba?kan Yard?mc?s? ?nal Ayd?no?lu ise sanatla u?ra?anlar?n say?s?n? artt?rmak için u?ra? verdiklerini ve bu yüzden aç?lan 100’ün üzerinde kurstan yüzde 70’nin sanatla ilgili kurslar oldu?unu söyledi.
Dernek Ba?kan? Perihan Baykal konu?mas?n?n ard?ndan Kad?köy Belediyesi’nin salonlar?n? kendilerine açt???n? ve her türlü deste?i verdi?ini belirterk, Ba?kan Öztürk’e bir plaket verdi.Baykal, deste?inden dolay? ?nal Ayd?no?lu’na ve kurucu üyelere de plaket verdi. Kad?köy Belediye Ba?kan? Selami Öztürk de Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesinin kad?nlar ve sanatç?lar oldu?unu söyledi.
“Kad?köy’ün Annesi” olarak an?lan Ayten Hatice Eti ise yapt??? konu?mada 70 ya??nda halen sanatla u?ra?t???n? belirterek ressamlara çok çal??malar?n? ö?üt verdi. Kad?köy Belediye Ba?kan? Selami Öztürk, çal??malar?ndan dolay? Ayten Hatice Eti’ye bir plaket verdi.
 

Kad?köylü Ressamlar K?br?s’ta

Ressam Perihan Baykal öncülü?ünde Ocak 2000 y?l?nda kurulan Kad?köy Sanatç?lar Derne?i, yurt içinde ve yurt d???nda yapt??? etkinliklerle ad?n? duyurmaya devam ediyor. Derne?in son olarak Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti Milli E?itim ve Kültür Dairesi Müdürlü?ü’nün davetlisi olarak Bellapais Manast?r? Sergi Salonu’Nda 31 Mart-10 Nisan 2006 tarihleri aras?nda açt??? sergi, KKTC’de büyük be?eni kazand?.
44 sanatç?n?n 77 eserinin sergilendi?ini belirten Kad?köy Sanatç?lar Derne?i Ba?kan? Perihan Baykal, “22 May?s’ta da Mu?la Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda sergi açaca??z. Önümüzdeki y?l ise Almanya Kreuzberg’de bir sergi planl?yoruz. Ayr?ca, ?stanbul’daki geleneksel sergilerimiz devam edecek” diye konu?tu.
Derne?in her geçen sene güçlenerek kendine ait bir galeri sahibi oldu?unu da sözlerine ekleyen Baykal, “Ayr?ca sanatç? aday? olan ba?ar?l? ö?rencilere burs veriyoruz. Dernek olarak ?stanbul’daki sergilerimizin d???nda di?er illerde ve ülkelerde sergiler açarak hem sanata katk?da bulunuyor, hem de ad?m?z? birçok ilde duyuruyoruz. Bunun d???nda her ay üyelerimizi biraraya getiren yemekler ve kültürel geziler tertipleyerek etkinliklerimizi bu amaçlar do?rultusunda sürdürüyoruz” diyerek derne?in faaliyetleri hakk?nda bilgi verdi.


KSD K?br?s Sergisi

Kad?köylülerden Konya’da Sergi

Aralar?nda Eski Konya Valilerinden ?zzet Bey’in k?z? Güner Torfilli’nin de bulundu?u Kad?köy Sanatç?lar Derne?i üyeleri Konya’da resim sergisi aç?yor. Bugün saat 17:00′de Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde aç?lacak sergide 50 çal??ma 10 gün boyunca sanatsevetlerin be?enisine sunulacak. 29 sanatç?n?n 66 eseri görücüde…

 

KSD Mu?la Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde

?stanbul Kad?köy Sanatç?lar Derne?i ressamlar?n?n eserleri, Mu?la Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilenmeye ba?land?. Ressam Perihan Baykal öncülü?ünde, Kad?köy Sanatç?lar Derne?i üyelerinden 29 sanatç? taraf?ndan manzara resimleri, kad?n motifleri, natürmort, hayvan portreleri, soyut, ya?l? boya, sulu boya, kara kalem ve kar???k tekniklerle yap?lan 66 eserin yer ald??? sergi 9 Haziran Cuma gününe kadar aç?k kalacak.

Mu?la Valisi M.Temel Koçaklar serginin aç?l???nda yapt??? konu?mada, güzel sanatlar?n bir dal? olan resime emek veren konuk sanatç?lar? kutlad?. Vali Koçaklar, Büyük Önder Atatürk’ün “Sanats?z kalan bir milletin hayat damarlar?ndan birisi kopmu? demektir” sözünü de an?msatarak, sanata toplumun her kesiminde gereken önemin verilmesi gerekti?ini kaydetti.

 

Vali ?zzet Bey An?s?na Sergi

Eski Konya Valilerinden ?smail ?zzet Bey’in an?s?na Kad?köy Sanatç?lar Derne?i üyeleri taraf?ndan Konya’da resim-seramik sergisi aç?ld?. Vali ?zzet Bey’in k?z? Güner Torfilli’ninde aralar?nda bulundu?u Kad?köylü sanatç?lar?n haz?rlad??? serginin aç?l???nda Vali Ahmet Kayhan’da vard?. Yeni Meram’?n sponsorlu?unda gerçekle?en organizasyonda 50 eser Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde 10 gün boyunca sanatseverlerin be?enisine sunulacak.

 

Sanatç?lardan Belediyelere Ça?r?

Bal?kesir’de karma Resim-Heykel-Seramik sergisi açan “Kad?köy Sanatç?lar Derne?i” sanatç?lar?, belediye ba?kanlar?n? sanatç?lara destek olmaya davet etti. Kad?köy Sanatç?lar Derne?i Ba?kan? ve ayn? zamanda sergide resimleri bulunan Perihan Baykal, Kad?köy Belediyesi Ba?kan? Selami Öztürk’ün bu konuda örnek bir davran?? gösterdi?ini vurgulad?. Baykal, “Belediye Ba?kan?m?z Selami Öztürk derne?imize yer tahsis ederek bize büyük bir destek verdi. Sanatsever ba?kan?m?za bu sebeple bir kez daha buradan te?ekkür ediyoruz. Di?er belediye ba?kanlar?n? da sanata ve sanatç?lara destek olmaya davet ediyorum” diye konu?tu.

 

Sanatç?lar?n Bir Bölümü Bal?kesir’deydi

Bal?kesir’de sergi açan Kad?köy Sanatç?lar Derne?i üyelerinin bir k?sm?, sergi aç?l???nda bizzat yer ald?. Sanatç?lar, 5. sergileri olan bu sergiden sonra yurt d???nda da bir sergi açmay? planl?yor.

 

Türk Ressamlar? Almanya’da

Kad?köy Sanatç?lar Derne?i 2000 y?l?ndan bu yana yurt içi ve yurt d???nda açt??? sergiler ile ad?ndan s?kça söz ettiriyor. Kad?köy Sanatç?lar Derne?i’nin son olarak geçti?imiz ay Almanya’n?n Farbenvielfalt kentinde açt??? sergi büyük ilgi gördü. Ayn? zamanda Türk-Alman kültür al??veri?ine katk? sa?layan sergi, Alman bas?n?nda da geni? yer buldu. Almanya’n?n Farbenvielfalt kentinde geçti?imiz günlerde aç?l??? yap?lan ve 14 ressam?n eserlerinin yer ald??? sergide aç?l?? konu?mas? yapan Kad?köy Sanatç?lar Derne?i Ba?kan? Perihan Baykal, böyle bir kültür al??veri?ine kat?lmak üzere davet edilmekten dolay? gurur duyduklar?n? belirterek, “Gruptaki tüm sanatç? arkada?lar?m ve Türk sanatç?lar? ad?na bu sergiye kat?lmaktan dolay? memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Yap?lan konu?man?n ard?ndan Perihan Baykal dernek ba?kan?na bir plaket ve Türk bayra?? hediye etti.
Serginin ard?ndan bir de?erlendirme yapan Perihan Baykal, Almanya’da gördükleri ilgiden memnun olduklar?n? vurgulad?. Baykal, ?öyle devam etti: “Farbenvielfalt Belediye Ba?kan? Dr. Honsdorf da sergimize kat?ld?. Almanlar sergimize gerçekten büyük ilgi gösterdi. Bu büyük ilgi bizi sevindirdi. Ancak orada ?unu da gördük, bizim gibi sanatç? derneklerinin neredeyse villa diyece?imiz binalar? var. Ayr?ca bu tür etkinlikler için sponsorlar? mevcut. Biz Kad?köy Sanatç?lar Derne?i’ni 2000 y?l?nda kurduk ve aidatlarla ayakta durmaya çal???yoruz. Sadece Kad?köy Belediye Ba?kan? Selami Öztürk’ün büyük deste?i var. Toplant?lar?m?z için bize yer gösterdi. Sergilerimizi de Kad?köy Belediyesi’nin galerilerinde aç?yoruz. ?imdi Kad?köy Sanatç?lar Derne?i olarak Badsalzuferli sanatç?lar?n? davet etmek istiyoruz. Kad?köy Belediye Ba?kan? Selami Öztürk’ten bize bu konuda da yard?mc? olmas?n? istedik”. Anadolu Yakas?’nda 2000 y?l?nda kurulmu? olan Kad?köy Sanatç?lar Derne?i’nin ?uan 200 sanatç? üyesi bulunuyor.

 

Kad?köy Sanatç?lar Derne?i’nden Resim-Heykel-Seramik Sergisi

(17.09.2001 – Yeni Haber)

Kadiköy Sanatç?lar Derne?i üyesi sanatç?lar, Bal?kesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde Resim, Heykel ve Seramik eserlerinden olu?an karma bir sergi açt?. Dün saat 17:30′da bir kokteylle aç?lan sergi, 30 Eylül’e kadar gezilebilecek.
 Kadiköy Sanatç?lar Derne?i, Kad?köy bölgesinde Resim, Heykel, Seramik, Vitray, Foto?raf, Müzik, Tiyatro, Sinema, Televizyon ve di?er sanat dallar?yla u?ra?an sanatç?lar?n u?ra?lar?n?, Atatürk ilkeleri ve Türk sanat kültürü do?rultusunda geli?tirmek, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, dostluk ba?lar?n? kurmak ve ya?atmak, üyelerin sosyal ve ekonomik haklar?n? korumak amac?n? güdüyor. Dernek, ressam Perihan Baykal öncülü?ünde sanatç? arkada?lar?yla birlikte 28 Ocak 2000 tarihinde kuruldu. Resim, Heykeli Seramik sergisi 13 gün aç?k kalacak</h2>
 Kad?köy Sanatç?lar Derne?i’nin eserlerinin yer alaca?? Resim-Heykel ve Seramik Sergisi bugün saat 17:30′da Bal?kesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde verilecek bir kokteyl ile aç?lacak. Kad?köy Sanatç?lar Derne?i’nin eserleri ay sonuna kadar 13 gün süreyle Bal?kesir’li sanatseverlerin izlemesine imkan sunacak. Resim, Heykel ve seramik üzerine aç?lacak olan karma serginin Bal?kesirliler için ilgi görmesi bekleniyor.

 

Resim, Heykel, Seramik Sergisi Aç?ld?

Kad?köy Sanatç?lar Derne?i sanatç?lar?n?n eserlerinin yer ald??? Resim-Heykel ve Seramik sergisi dün Belediye ba?kan? Ziya Tan taraf?ndan aç?ld?. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde saat 17:30′da verilen bir kokteyl ile aç?lan sergi 13 gün süreyle aç?k kalacak. Toplam 31 resim sanatç?s? ve 1 seramik sanatç?s?n?n eserlerinin yer ald??? sergide toplam 47 esere yer verildi. Serginin onur konu?u ise Devlet sanatç?s? Devrim Erbil oldu?u belirtilen sergi Bal?kesirli sanatseverlerin izlenmesine sunuldu.

 

Ressam Devrim Erbil’den Konferans  ” Uygarl???n ölçüsü sanatt?r “

Bu y?l 24. sü düzenlenen Sedar Simavi Ödülleri Görsel Sanatlar dal?nda ödül alan Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil, ülkelerin uygarl?k düzeyinin sanata verdikleri önemle belirlenebilece?ini söyledi. Kozyata?? Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü’nün sahibi olan Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil, Picasso’nun 20. yüzy?l?n simgesi oldu?u vurguluyarak, uygarl?k kriterinin sanat oldu?unu söyledi. Kad?köy Belediyesi 75. Y?l Halis Kurtça Kültür Merkez’nde 11 Aral?k Pazartesi günü “resim” konulu bir konferans veren Devrim Erbil, günümüzde ülkelerin geli?mi?lik düzeylerinin sanata verdikleri öneme göre de?erlendirildi?ini belirtti. Kad?köy Sanatç?lar Derne?i taraf?ndan düzenlenen konferansa, çok say?da sanatsever kat?ld?. Erbil, son yüzy?l?n önemli ressamlar? ve kültür merkezlerini dia gösterisiyle konuklara tan?tarak, Picasso’nun 20. yüzy?l?n simgesi oldu?unu ifade etti.

Amerikal?lar?n yapt?klar? istatistikler hakk?nda da bilgi veren ünlü ressam, Rembrandt, Vn Gogh ve Picasso’nun en be?enilen sanatç?lar oldu?unu kaydetti. Yurtd??? gezilerinde edindi?i izlenimlerini ve deneyimlerini konuklar?na aktaran Devrim Erbil, “Sanata ve sanatç?ya ne kadar önem verirseniz o kadar geli?mi? bir ülke olursunuz” dedi.

 Konferans sonunda Kad?köy Sanatç?lar Derne?i Ba?kan? Perihan Baykal, amaçlar?n?n sanatç?ya sahip ç?kmak oldu?unu vurgulayarak, dernek üyelerinin aras?nda plastik sanatlar?n yan? s?ra bale, tiyatro, edebiyat ve sinema yapan sanatç?lar?n da bulundu?unu söyledi.

 

Kad?köy Sanatç?lar? Mu?la’ya Konuk Oldu

(04.06.2006 – Milliyet Pazar)

?stanbul Kad?köy Sanatç?lar Derne?i ressamlar?na Mu?la Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ev sahipli?i yap?yor. 29 sanatç?n?n toplam 66 eseri burada be?eniye sunuluyor. Manzara tablolar?, kad?n motifleri, natürmort, insan ve hayvan portreleri, soyut, ya?l?boya, suluboya ile kara kalem çal??malar? ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. 9 Haziran’a kadar aç?k kalaca?? belirtiliyor.

 

Kad?köy’lü Ressamlar K?br?s’ta

Ressam Perihan Baykal öncülü?ünde Ocak 2000 y?l?nda kurulan Kad?köy Sanatç?lar Derne?i, yurt içinde ve yurt d???nda yapt??? etkinliklerle ad?n? duyurmaya devam ediyor. Derne?in son olarak Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti Milli E?itim ve Kültür Bakanl??? Kültür Dairesi Müdürlü?ü’nün davetlisi olarak Bellapais Manast?r? Sergi Salonu’nda 31 Mart-10 Nisan 2006 tarihleri aras?nda açt??? sergi, KKTC’de büyük be?eni kazand?.
44 sanatç?n?n 77 eserinin sergilendi?ini belirten Kad?köy Sanatç?lar Derne?i Ba?kan? Perihan Baykal, “22 May?s’ta da Mu?la Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda sergi açaca??z. Önümüzdeki y?l ise Almanya Kreuzberg’de bir sergi planl?yoruz.  Ayr?ca, ?stanbul’daki geleneksel sergilerimiz devam edecek.”  diye konu?tu.
Derne?in her geçen sene güçlenerek kendine ait bir galeri sahibi oldu?unu da sözlerine ekleyen Baykal, “Ayr?ca sanatç? aday? olan ba?ar?l? ö?rencilere burs veriyoruz. Dernek olarak ?stanbul’daki sergilerimizin d???nda ?stanbul d???nda da sergiler açarak hem sanata katk?da bulunuyor, hemde ad?m?z? birçok ilde duyuruyoruz. Bunun d???nda her ay üyelerimizi  biraraya getiren yemekler ve kültürel geziler tertipleyerek  etkinlik etkinliklerimizi bu amaçlar do?rultusunda sürdürüyoruz” diyerek derne?in faaliyetleri hakk?nda bilgi verdi.

 

Kad?köylülerden Konya’da Sergi

Aralar?nda Eski Konya Valilerinden ?zzet Bey’in k?z? Güner Torfilli’nin de bulundu?u Kad?köy Sanatç?lar Derne?i üyeleri Konya’da resim sergisi aç?yor. Bugün saat 17:00′de Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde aç?lacak sergide 50 çal??ma 10 gün boyunca sanatseverlerin be?enisine sunulacak.

 

Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde Karma Sergi

?stanbul Kad?köy Sanatç??lar Derne?i’nin karma sergisinde, peyzaj a??rl?kl? natürmort çal??malar yer al?yor.
?stanbul’daki Kad?köy Sanatç?lar Derne?i taraf?ndan aç?lan “do?a” konulu karma sergide, birbirinden ilginç eserler izlenime sunuldu. Aralar?nda Prof. Dr. Devrim Erbil de olmak üzere, plastik sanatlarla u?ra?an 36 sanatç?n?n resim ve heykel çal??malar?n?n yer ald??? sergide, peyzaj a??rl?kl? natürmort ürünler dikkati çekiyor. Kad?köy Sanatç?lar Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan? Perhian Baykal, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ilk kez bir sergi açt?klar?n? kaydederek amaçlar?n?n Anadolu’nun çe?itli yerlerindeki sergilerle sanat? sevdirmek ve yayg?nla?t?rmak oldu?unu vurgulad?. Baykal, derneklerinin 2000 y?l?nda kuruldu?unu ve Anadolu’nun hemen her yerinde 150 civar?nda üyeye sahip olduklar?n? belirtti.

 

29 Sanatç?n?n 66 Eseri Görücüde

(04.06.2006 – Hürriyet Pazar)

?STANBUL Kad?köy Sanatç?lar Derne?i ressamlar?n?n eserleri, Mu?la Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilenmeye ba?land?. Ressam Perihan Baykal öncülü?ünde, Kad?köy Sanatç?lar Derne?i üyelerinden 29 sanatç? taraf?ndan manzara resimleri, kad?n motifleri, natürmort, hayvan portreleri, soyut, ya?l? boya, sulu boya, kara kalem ve kar???k tekniklerle yap?lan 66 eserin yer ald??? sergi 9 Haziran Cuma gününe kadar aç?k kalacak.
Mu?la Valisi M.Temel Koçaklar serginin aç?l???nda yapt??? konu?mada, güzel sanatlar?n bir dal? olan resime emek veren konuk sanatç?lar? kutlad?. Vali Koçaklar, Büyük Önder Atatürk’ün “Sanats?z kalan bir milletin hayat damarlar?ndan birisi kopmu? demektir” sözünü de an?msatarak, sanata toplumun her kesiminde gereken önemin verilmesi gerekti?ini kaydetti. MU?LA, (DHA)

 

Caddebostan’da Resim, Foto?raf, Heykel Karma Sergisi

Kad?köy Sanatç?lar Derne?inin 22 Ocak 2001 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde 55 sanatç?n?n i?tirak?yla resim, foto?raf, heykel karma sergisinin aç?l???n? Kad?köy Kaymakam? Hüseyin Eker ve e?i, Belediye Ba?kan? Selami Öztürk, seçkin davetlilerin kat?l?m?yla gerçekle?tirildi. Aç?l??ta Sanatç?lar Derne?i Belediye Ba?kan?na bir plaket takdim ettiler. Kad?köy’ün annesi Ayten Hatice Eti’de dernek ba?kan? Perihan Baykal’a bir ba?ar? plaketi takdim ettiler.

jordan retro 4 playoffs 11s low bred 13s jordan 11 playoffs jordan 7 hare playoffs 11s jordan 11 playoffs jordan retro 11 playoffs jordan 11 playoffs low bred 11s playoffs 11s jordan 11 low bred jordan 13 low bred jordan 6 jordan 11 low bred jordan 13 jordan 11 low bred jordan 5 cement tongue jordan 7 hare low bred 11s

взлом электронной почты