?sim ve soyad?: Perihan Baykal

Do?umyeri:

Mesle?i  / Mezun oldu?u okul: Uzun y?llar önce ba?layan resim çal??malar?ndaki yetenek ve bilgisini, akademik e?itimle bütünle?tirmi?tir. 7 Tepeden 7 Sanatç? Grubu kurucusudur. Sanatç? ve Sanatseverler Derne?i’ndeki üyeli?inden sonra, Ressamlar Derne?i’nde uzun y?llar genel sekreterlik yapm??t?r. 2000 senesinde Kad?köy Sanatç?lar Derne?i‘ni kurmu?tur ve halen ba?kanl???n? yürütmektedir.

Ki?isel Sergileri: 14 adet ki?isel sergi açm??t?r, ayr?ca 1986-1987 “WHO’S WHO IN TURKEY” ansiklopedisi, sanatç?n?n biyografisini ne?retmi?tir.

Karma Sergileri: 100′e yak?n karma sergiye kat?lm??t?r, ayr?ca eserleri yurtiçi ve yurtd???  özel koleksiyonlarda, ?irket ve bankalarda bulunmaktad?r.

?leti?im bilgisi:

PerihanBaykal3

Perihan Baykal2

jordan 11 playoffs jordan retro 11 low bred 11s low bred 11s jordan 5 jordan 7 low bred 13s jordan retro 13 jordan 11 low bred jordan 4 jordan 11 playoffs jordan retro 11 low bred jordan retro 11 playoffs cement tongue 5s jordan 7 hare jordan retro 4 jordan 13 low bred jordan 11 playoffs jordan 11 bred

certified document translation services