ksder_aboutpicKad?köy’de resim, heykel, seramik sanat?yla u?ra?an sanatç?lar?n çal??malar?n? Atatürk ?lkeleri ve Türk Sanat Kültürü do?rultusunda geli?tirmek, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, dostluk ba?lar?n? kurmak ve ya?atmak, üyelerinin sosyal ve ekonomik haklar?n? korumak üzere ressam Perihan Baykal öncülü?ünde sanatç? arkada?lar? ile birlikte 28.01.2000 tarihinde kurulmu?tur. Derne?imiz, ?stanbul’da geleneksel hale getirilen sergiler, di?er illerde ve yurtd???nda açt??? sergilerle ismini duyurmu?tur. Bunun d???nda her ay, üyeleri biraraya getiren yemekler ve kültürel geziler düzenleyerek, etkinliklerini sürdürmektedir. Ayr?ca derne?imizin kendine ait bir galerisi bulunmaktad?r. Bu galeri, üye sanatç?lar?m?z?n sergilerine ev sahipli?i yapmaktad?r.

Kad?köy Belediyesi KSD Toplant? Salonu

jordan 11 playoffs jordan 12 jordan retro 4 jordan 8 low bred 11s cement tongue 5s jordan 11 playoffs jordan 11 low bred jordan 7 jordan 4 jordan 7 hare jordan 11 low bred jordan 11 low bred jordan 11 playoffs jordan 7 hare jordan 11 playoffs jordan 11 playoffs jordan 11 low bred jordan 13 low bred cheap jordans

xrayvaz