De?erli Üyemiz,

Derne?imiz 2009-2010 faaliyet y?l?n? ba?ar?l? bir ?ekilde tamamlam?? bulunmaktad?r. 2010 ?stanbul’un kültür merkezi olmas? sebebiyle bu y?l Kad?köy Sanatç?lar Derne?i olarak biri ?stanbul’da, di?eri Antalya’da iki sergi açm?? bulunmaktad?r. Buna ilaveten 3. sergimiz Bozcaada’da olacakt?r. Antalya Muratpa?a Belediyesi Ayd?n Kanra Sanat Galerisi’nde, Belediye Ba?kan? Süleyman Evcilmen ve meclis üyeleri taraf?ndan açt???m?z sergi halk taraf?ndan çok ilgi görmü?tür. Derne?imizin ad?n?n duyurulmas? ve sanatç? arkada?lar?m?z?n eserlerini sergilemesi yerel bas?nda Hürriyet, Milliyet gazetelerinde yer alm??t?r. Katlan arkada?lara te?ekkür ederiz. Temmuz ay?nda Bozcaada yaz sergimizin ayn? derecede ba?ar?l? geçece?ini umuyoruz. Hepinize yo?un geçen k?? sezonundan sonra iyi tatiller, sa?l?kl? günler ve çal??malar?n?zda ba?ar?lar dilerim. Derne?imizin kurulu?unun 10. y?l?n?n önümüzdeki y?l bir hafta süre ile çe?itli kültürel faaliyetlerle kutlayaca??z. Bu konuda sizlerin fikir ve katk?lar?n? bekliyoruz. Hepinizi sevgi ile kucaklar?m.

Yön. Kurulu Ad?na

Ba?kan Perihan Baykal

jordan retro 4 hare 7s jordan 11 jordan 11 playoffs jordan 11 low bred low bred 11s jordan 11 bred jordan 11 playoffs jordan 6 low bred 11s error jordan 11 low bred jordan 11 playoffs jordan 12 cheap jordans jordan 13 low bred hare 7s jordan 13 low bred playoffs 11s air jordan 11 jordan retro 4

лобановский супермаркет класс