DE?ERL? ÜYEM?Z,

Yönetim kurulunun çal??malar?yla ilgili bilgileri sizlerle payla?mak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde, 24-30 Nisan tarihleri aras?nda, Lara Muratpa?a Belediye Ba?kanl???, sanat galerisinde sergimiz olacakt?r. Bu sergiye kat?lacak olan eserlerin boylar? 50 cm geçmeyecek kayd? ile 3 adet resim teslim al?nacakt?r. Sergiye kat?lacak olan sanatç? arkada?lar?m?z?n 15 Nisan Per?embe ve 16 Nisan Cuma tarihlerinde 11-17 saatler aras?nda eserlerin Efes Çar??s? galerisine getirilmesi rica olunur.

Sergi dolay?s?yla Antalya gezisine kat?lmak isteyen arkada?lar?n, bu konu ile görü?mek üzere 0216 464 50 01 – 0542 476 85 34 nolu telefonlar?n aranmas? rica olunur. Sadece eserleri ile kat?l?m ücreti 125 TL dir. (Bu ücrete nakliye,davetiye,kokteyl vs. giderler dahildir.)

Bildi?iniz üzere, internette açt???m?z web sayfam?zda elde olmayan sebeplerden dolay? baz? aksakl?klar ve eksiklikler ya?ad?k. Dolay?s?yla siz sanatç? arkada?lar?m?z?n ho? görüleri sayesinde, bu sene tekrar ele ald?k. Yeniden web sayfam?z? kurduk. Eserlerini de?i?tirmek isteyen arkada?lar?n resimlerini derne?e iletmeleri gerekir. Ayr?ca web sayfas?na üye olmak isteyen sanatç?lar?n derne?e mürecaatlar? gerekmektedir.

Hepinize çal??malar?n?zda ba?ar?lar diler, sevgilerimizi sunar?z.

Yönetim Kurulu ad?na ;

Ba?kan – Perihan Baykal

a

b

playoffs 11s jordan 5 midnight navy jordan 11 low bred low bred 11s air jordan 11 jordan 11 low bred jordan 11 jordan retro 6 jordan 13 jordan 7 jordan 13 playoffs 11s hare 7s jordan 11 playoffs low bred 11s low bred 11s jordan 11 low bred jordan 8 jordan 11 playoffs jordan 4

как взломать wi fi